نامداري ، بي نيک نامي ، به پشيزي نمي ارزد. حکيم ارد بزرگ

از آغاز بايد نظم را به کودکانمان آموزش دهيم. حکيم ارد بزرگ

ارزش بستگان خود را بدانيم و ياورشان باشيم. حکيم ارد بزرگ

آدم خودخواه ، دوران خوشبختي اش کوتاه است. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
بزرگداشت ، جشن مهر است. حکيم ارد بزرگ

براي آشتي ، بر هم پيشي گيريم. حکيم ارد بزرگ

بخشايش ، پايکوبي مهر است ، در روان آدمي. حکيم ارد بزرگ

با سفر ، ياد رخدادهاي هولناک را کمرنگ کنيم. حکيم ارد بزرگ

بريدن پيوندي پاک ، فرو ريزي دهشتناکي است. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
بخشش ، اندازه فر و شکوه آدمي را نشان مي دهد. حکيم ارد بزرگ

آدمي با کينه ، زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي کند. حکيم ارد بزرگ

استخوان بندي شهرها ، در ديوار است و بزرگداشت. حکيم ارد بزرگ

براي مادر ، واژه اي زيباتر از فداکار نمي توان يافت. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
بخشنده از دست نمي دهد ، او همواره بدست مي آورد. حکيم ارد بزرگ

بخشندگان ، فرمانروايان بي تاج و تخت ميانه مردم اند. حکيم ارد بزرگ

براي رسيدن به جايگاهي بالاتر ، گذشت را نيز بياموزيم. حکيم ارد بزرگ

آدم هاي خودخور و نالان ، دوستان خوبي براي ما نيستند. حکيم ارد بزرگ

آدمهاي بي نظم، جان خود و ديگران را به خطر مي اندازند. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
 مسعود سعد سلمان
 احمد بن عمر بن علي النظامي العروضي السمرقندي
 ابوالمعالي نصرالله بن محمد بن عبدالحميد منشي
 امير خواند محمد بن امير برهان الدين خاوند شاه
 رابرت هوك
 مرتضی ممیز ( گرافیست و طراح )
 نیلز هنریک دیوید بوهر
 ژول ورن
 غلامحسين ساعدی
 علی شيرازپور پرتو

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |از آغاز بايد نظم را به کودکانمان آموزش دهيم. حکيم ارد بزرگ
برچسب ها : حکيم ,بزرگبراي ,دهيم حکيم ,آموزش دهيم ,کودکانمان آموزش ,آغاز بايد