براي آنکه پرواز کني ، پيکر خويش را ، به حال خود رها مکن. حکيم ارد بزرگ
 
بزرگترين گمشده هاي ما در زندگي ، نزديکترين ها به ما هستند. حکيم ارد بزرگ

براي رسيدن به بلنداي بخشندگي ، بايد از آز وجود خويش بگذري. حکيم ارد بزرگ

بخت آدمي به گذشتگان ، آيندگان و همچنين گيتي گره خورده است. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 
سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزويي است. حکيم ارد بزرگ

بزرگداشت آدميان ، شکوفايي فرهنگ را در پي دارد. حکيم ارد بزرگ

کمر راه هم ، در برابر آرمان برآزندگان خواهد شکست. حکيم ارد بزرگ

ميهن دوستي ، هنر برآزندگان نيست که آرمان آنان است. حکيم ارد بزرگ

بزرگداشت ، توان نيروهاي جوان را نيز دو چندان مي کند. حکيم ارد بزرگ

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
مردان و زنان کهن ، برآيند و پژواک پاکي و راستي هستند. حکيم ارد بزرگ

استوارترين پيمان ها آنهاييست که با انديشه مان پذيرفته ايم. حکيم ارد بزرگ

مردان کهن ، مرزداران و پيشاهنگان ، شرف و امنيت هستند. حکيم ارد بزرگ

ايستايي وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاري بودن. حکيم ارد بزرگ

بزرگداشت کساني ديدنيست ، که از ديدگان مردم بسيار دور هستند. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
آينده از همين امروز مي گذرد ، پس امروز را بايد به درستي پيمود. حکيم ارد بزرگ

بخت همچون مرغي در گوش ما مي خواند و ما را به سويي مي کشاند. حکيم ارد بزرگ

بزرگترين چاله زندگي زياده خواه ، پذيرفتن کاريست که در توانش نيست. حکيم ارد بزرگ

بخشاينده ترين آدميان آناني هستند که تخم اميد را در دل نا اميدان ميکارند. حکيم ارد بزرگ

براي ربودن دل آدميان ، بر هم پيشي گيريم که اين زيباترين آورد زندگيست. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
 شکوهه عمرانی (سراینده)
 فئودور ميخاييلوويچ داستايوسکي
 آیزیا برلین
 استيفن هاوكينگ
 فضل الله آق اولی (افسر شجاع ایران زمین)
 هانیبال الخاص (نقاش)
 مهری ودادیان ( بازیگر )
 علی شریعتی (جامعه شناس)
 سام هرمز جمشيد منكشا (فيلد مارشال)
 جلال ذوالفنون

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |بزرگداشت آدميان ، شکوفايي فرهنگ را در پي دارد. حکيم ارد بزرگ
برچسب ها : حکيم ,آدميان ,هستند حکيم ,دارد حکيم ,شکوفايي فرهنگ