بدترين فرزندان آناني هستند که به هر دليل، پدر و مادر ناتوان خويش را رها نموده اند. حکيم ارد بزرگ

براي گزينش نام فرزند ، پيوسته با همسر خويش رايزني کنيد و خودسرانه کاري نکنيد. حکيم ارد بزرگ

براي گزينش نام فرزند، شتاب نکنيد، آرام باشيد و با پژوهش زيباترين نام را برگزينيد. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 
برآزندگان در پي دگرگوني و رستاخيزند ، بالندگي و شکوفايي ، در گذر از راه هاي نارفته است. حکيم ارد بزرگ

آنانکه تيشه به ريشه بزرگان سرزمين خويش مي زنند ، خود و فرزندانشان را بي پناه ساخته اند. حکيم ارد بزرگ

برآزندگان ، چشم در توانايي هاي خود دارند ، هيچ چيز نمي تواند ، آنان را از آرمانشان باز دارد. حکيم ارد بزرگ

براي بالندگي و شکوفايي ميهن ، بايد در هر بخشي اسطوره و نامداري زنده و سرآمد داشته باشيم. حکيم ارد بزرگ

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 
مهربانان ، با سرشت پاک گيتي آميخته اند. حکيم ارد بزرگ

بزرگي ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد. حکيم ارد بزرگ

بزرگان ، تخم مهر و آزادي مي پراکنند. حکيم ارد بزرگ

بزرگان ، آزاديخواه و بردبار هستند. حکيم ارد بزرگ

برآزندگان ، شادي آفرين هستند. حکيم ارد بزرگ

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 
برآزنده از خود نمي گويد ، او زندگي آفرين است. حکيم ارد بزرگ

چه بيچاره اند مردمي که ، قهرمانشان بزدل است. حکيم ارد بزرگ  

دارايي برآزندگان ، تنها دلي سرشار از اميد است. حکيم ارد بزرگ

پندار هاي پاک ، در دل و روان آزادگان آشيانه دارد. حکيم ارد بزرگ

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

 

 

حکيم ارد بزرگ . عکس بزرگترين فيلسوف ايراني . شرکاء مجتبي . بزرگ شيروان . بزرگترين فيلسوف گيتي . بزرگترين انديشمند . ارد بزرگ شيروان . great orod

  نیما پتگر (نقاش و مجسمه ساز ایرانی)
 سعید جعفری (بازیگر سرشناس سینمای هند)
 عباسعلی خمر ( نوازنده ویولن )
 هابیل علی‌اف (استاد کمانچه)
 فرزاد مویدی (گوینده رادیو)
 رسول قربانی (موسیقی عاشیقی)
 جورج ادوین مولر (پدر شاتل فضایی)

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |بزرگان ، آزاديخواه و بردبار هستند. حکيم ارد بزرگ
برچسب ها : حکيم ,بزرگبراي ,خويش ,هستند حکيم ,بردبار هستند ,دارد حکيم ,بزرگبراي گزينش