کوشش کنيم نامي بر فرزند خويش بگذاريم که مردانه و زنانه بودن آن روشن باشد، کاري نکنيم که فرزندمان در آينده از گزينش امروز ما ، همه جا شرمنده باشد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گل زرد رنگ هميشه بهار ، سرشار از مهر است ، مي توان با دادن شاخه ايي از آن ، پيمان زناشويي بست . «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گل هميشه بهار را که مي بينم، پسرک کوچکي مي شوم در آستانه باغچه زندگي. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گواراترين چشمه زندگي را ، در بخشندگي و از خود گذشتگي جستجو کن. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مادر و پدر ، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
کساني که انسانيت را به زير پا نهاده اند، بي شک در آغوش پستي و رذالت ، فرو افتاده اند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کساني که پيوسته از دشمن خويش ياد مي کنند ، نادانسته ، او را بزرگ و بزرگتر مي کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کساني که سازنده و درمانگر هستند ، کارشان را با فرياد و غوغا پيش نمي برند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گردن کشان ، خيلي زود ، برده آدمهاي بد کردار مي گردند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

نادان هميشه از آز و فزون خواهي خويش ، خسته است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ناداني ، خودخواهي به بار مي آورد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
روزهاي سخت ، گامهاي آينده ما را استوارتر و تندتر مي کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روزهاي سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه ديگريست ، اميد و شادماني ، تو را فرا مي خواند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ستايشگران رنج ، خاکستر تنبلي و کم کاري مي پراکنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سختي و رنج ، بايد در درون ما نيرو و انرژي حرکت به سوي خوشبختي و نيکروزي را فراهم آورد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سرگشتگان، در جهاني سياه و سفيد، در کارزار رويارويي با روياهاي شگفت آوري هستند که براي خود ساخته اند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
فرزند بدکار ، آتش زندگي پدر و مادر است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فرزند بي ادب ، هر روز براي پدر و مادر ، نکبت و زشتي هديه مي آورد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فرزندان نيک خو، براي نگهداري و کمک به پدر و مادر خويش، بر هم پيشي مي گيرند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کاري نکنيد که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود ، سوءظن استوارترين بناهاي زندگي زناشويي را نيز ، از هم پاشيده است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کتاب ها ، بخشي از راز مهر گذشتگان ، براي آيندگان هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کتاب ها ، نفس مي کشند و زنده اند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
کوشش براي نجات زمين، بزرگترين همبستگي جهاني را در پي دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

همان گونه که با آدميان مهربان هستيم ، به زمين و آب و هوا نيز مهر بورزيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر دشمنت با روي خوش نزديکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر شيفته کارت نباشي، روانت بيمار مي شود و در پايان، پيکرت از پاي در خواهد آمد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هيچ فراز و فرودي ، دلتان را نمي لرزاند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اميدي به آينده دانايي که چشم به دهان نادان دارد ، نمي رود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |مادر و پدر ، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : hakim ,«حکيم ,great ,orod» ,مادر ,زندگي ,بزرگ hakim ,hakim great ,great orod» ,آورد «حکيم ,great orod»اگر ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»اگر ,hakim great orod»کتاب