خردمندان ، ترس را هم به بازي مي گيرند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خردمندان ، دشمنان انديشه خويش را دوست دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دانش آموزان ، جوانه هاي برخواسته از وجود آموزگاران هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در بدترين شرايط ، خردمند سکوت مي کند ، اما دروغ نمي گويد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در هنگامه رستاخيز و نهيب توفان مردمي ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکي نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

درون ما ، از نگاه تيزبين خردمندان ، پنهان نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
بيچاره مردمي که قهرمان ندارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پرهاي خون آلود برآزندگان ، نما و نواي آزادي آيندگان است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پشتکار ، گوهر مردان و زنان فرهمند است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پندار هاي پاک ، در دل و روان آزادگان آشيانه دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پيران جهان ديده ، همواره جوانان را به خروش و بيداري فرا مي خوانند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تنها کساني شايسته هستند ، که کار اشتباهي را دو بار انجام نمي دهند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
درخت آزادي، بدون باور و همراهي همگاني، ريشه نمي گيرد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رسانه هاي آزاد ، بايد زبان و دهان مردم باشند ... «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گسترش آزادي هاي همگاني زمينه ساز رشد در پهنه فرهنگ و هنر، اقتصاد و صنعت، دانش و آموزش، مراوده ها و گردشگري و ... مي گردد . «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ايرانيان هرگاه، پشتکار داشته اند، شگفتي ها آفريده اند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اين اشتباه است که همبستگي ملي و ميهني خويش را در رخدادهاي شوم و جنگ بجوييم. جشن ها و کار و کوشش هاي ميهني مي توانند نماد همبستگي ملي باشند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آباد سرزميني که در آن، آزادي و شادي باشد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بايد به پيشرو بودن باليد نه به گذشته دور. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
آينده از همين امروز مي گذرد ، پس امروز را بايد به درستي پيمود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با آدمهايي که همواره از شما مي خواهند سخنان شان را به اين و آن نگوييد ، کمتر گفتگو کنيد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدان ، همواره آنکه براي رسيدن به تو ، از همه چيزش مي گذرد ، روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدترين فرزندان آناني هستند که به هر دليل، پدر و مادر ناتوان خويش را رها نموده اند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |درون ما ، از نگاه تيزبين خردمندان ، پنهان نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : «حکيم ,great ,hakim ,orod» ,همواره ,آزادي ,hakim great ,بزرگ hakim ,great orod» ,نيست «حکيم ,باشند «حکيم ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,نگاه تيزبين خردمندان ,hakim great orod»در