آنکه ديگران را ابزار پرش خويش مي سازد ، خيلي زود تنها خواهد شد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه شکوه خرد و انديشه را ديد ، هيچگاه گردن کشي پيشه نکرد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه مي دزدد ، نفرين و خواري ابدي براي خود به ارمغان مي آورد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه ناراستي پيشه نموده ، خموشي ديگران هم برايش ترسناک است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه همسايه مرگ است ، از چيزي نمي هراسد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
مردمان توانمند ، در ميان جشن و بزم نيستند . آنها هر دم ، به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي رسيدن به آن ، در حال پيکارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مردمي که نگاه ميهني و آرزوهاي خويش را به فراموشي سپرده اند ، همچون بيماران آسيب پذيرند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مهم نيست تا چه اندازه رشد کرده ايم ، مهم اين است که ، از آرمان هايمان دور نشده باشيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ميان گام نخست و آرمان ، بازه اي نيست، آنچه داريم ، اندازه نيروي کنوني ماست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
شناخت درست زن و مرد از هم، تنها راه جلوگيري از جدايي و گسست است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

صدها بار دخترها برايم نوشته اند که جواني شان به پايان رسيد، اما خواستگاري برايشان نيامد ! به آنها مي گويم : حال که خواستگار نمي آيد ، شما به خواستگاري مرد شايسته زندگي خود برويد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کسي که هنگام انتخاب همسر ، يکه تازي مي کند و سخن ريش سپيدان را به هيچ مي گيرد ، بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کليد رازهاي بزرگ ، در ژرفاي کمي نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کودکان براي شاد بودن، بيش از هر چيزي به گفتگو با ما نياز دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کودکان خويش را لوس و پررو بار نياوريم که در بزرگسالي گستاخ و ناتوان خواهند بود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
سرايش يک بند درست از زندگي ، نياز به سفري ، هفتاد ساله دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سرزمين هاي پيشرفته، مردمي منظم و دقيق دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کودکان سرزمين دروغ ، راستگو نخواهند شد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مادران بايد دختران نوجوان خويش را با داستان ها و خاطرات کوتاه و پند آموز نسبت به خطرات پيش رويشان ، آگاه نمايند ، پيش از آنکه دوستانشان ، با داستانهاي شيرين دلبرانه ، آنها را به ناکجاآباد بکشانند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مادران و پدران بدانند ، خيابان آموزشگاه کودکان نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
کسي رستاخيز و دگرگوني بزرگي را فراهم مي آورد که پيشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نيرومند شده باشد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مي گويند ، رسيدن به آرامش آرمان است ، بايد گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آيا کوهنورد هميشه بر آن خواهد ماند ؟ بيشتر زمان زندگي او در کوهپايه و دامنه مي گذرد ، به اميد رسيدن به آرامشي اندک و دوباره نهيب دل و دلدادگي به فرازي ديگر. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ناراستي ها ، پيشاپيش رو به مرگ و نيستي اند ، مگر آنکه ما آنها را در انديشه و روان خويش ، زنده نگاه داريم . «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نقاد ، با بي ادبي ، زحمات و دستاوردهاي خويش را ، بر باد مي دهد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نقادي و ارزيابي به معناي تحقير نمودن و نابود ساختن انرژي ديگران نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نقد بي کينه ديگران بر کار ما ، پاداشي است ، که ارزش آن را بايد دانست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |آنکه همسايه مرگ است ، از چيزي نمي هراسد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : «حکيم ,great ,hakim ,orod» ,خويش ,بارها ,hakim great ,بزرگ hakim ,great orod» ,great orod»آنکه ,great orod»کودکان ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»آنکه ,hakim great orod»کودکان