آدمياني مانند گل هاي لاله ، زندگي کوتاه در هستي و نگاره ايي ماندگار در انديشه ما دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آناني که کنشي ندارند و وارستگي را در پشت کردن به گيتي مي دانند ، تکه گوشت هايي بيش نيستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنچه رخ داده را بايد پذيرفت ، اما آنچه را روي نداده ، مي توان به خواست خويش بنا نمود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه بر کردار خويش فرمانروايي کرد و دليرانه راه خرد و انديشه را پيمود ، بي گمان ، آموزگار آيندگان خواهد بود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنگاه که آرمان هويدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمي توانند پيشدارمان باشند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
در کشوري که احزاب و گروههاي سياسي مردمي وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بيشتر از پيش ، به پلشتي مي گرايد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دولتمردان، پيوسته بايد در پي بهترين نخبگان سرزمين خويش، براي اداره امور باشند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سياستمدار باهوش ، بيش از همه ، به دنبال شناخت و درک افکار عمومي است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سياستمداران ، براي آنکه همواره منتخب مردم باشند ، بايد با بسامدها و امواج خواست هاي آنان ، هماهنگ شوند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سياستمداران ، بيشتر زمان ها ، پاسخگوي پرسش هايي هستند که دوست دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
بازده ساختار بيمار ، درد و سياهيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

براي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است ، چند گامي پس رويم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برآيند سامان يافتگي ، رفاه است پس : نخست بايد به ساختار درست رسيد ، سپس بر اساس آن ساماندهي کرد ، آنگاه رفاه همگاني ، هويدا مي گردد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزهکاران کوچک ، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بين نماي سپيد و پاکي ، بازه ايي بسيار است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
در عشق، شرف و آزادي هست زندگي و پاکي هست، نام عشق برازنده هر کار غير شرافتمندانه ايي نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در عشق راستين ، بدنبال سود جستن نيستيم ، مي بخشيم براي پرواز، رهايي و آزادگي. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دلباختگي ، ساختار روان ما را نرم مي سازد و نمي گذارد در برابر تندبادها بشکنيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آدمهاي کوچک در کوچه و خيابان با صدايي بلند قهقه مي زنند و فرياد مي کشند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
ميهن دوستان ناب ، کساني هستند که براي آبادي و آزادي آن ، فداکاري و کوشش مي کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ميهن دوستي و آزاديخواهي ، کليد درمان بسياري از ناراستي هاست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نفرين ابدي بر کساني که ، تيشه به ريشه همبستگي ايرانيان مي زنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

هيچ نامي همانند "ايران" ، برآزنده سرزمين ما نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

يکي از بهترين شمارگان ، سيزده است که نماد زايش و رشد است و در فرهنگ ايراني "الهه باران" ناميده مي شود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |بين نماي سپيد و پاکي ، بازه ايي بسيار است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : great ,hakim ,«حکيم ,orod» ,بايد ,پاکي ,بزرگ hakim ,hakim great ,great orod» ,نيست «حکيم ,نماي سپيد ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»سياستمداران