برآزندگان در پي دگرگوني و رستاخيزند ، بالندگي و شکوفايي ، در گذر از راه هاي نارفته است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

برآزندگان دستي و دامني براي کاشتن دارند ، تا کدامين فرزند ميهن برچيند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بيچاره سرزميني که اساطيرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطير زنده خود را ، قرباني نام مردگان مي کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دودماني که بزرگانش خوار شده اند ، پيکره بي جانيست که خوراک پليدان مي شود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

شايستگان ، بالندگي و شکوفايي خود را ، در نابودي چهره ديگران نمي بينند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

شايستگان بردبارند و اميدوار. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
خردمندان ، تجربه ها و آموزه هاي خويش را ، بي دريغ بيان مي کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دست استاد خويش را ببوس، چون او هم پدر است ، هم پرورنده خرد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دشمني و پادورزي ، به آدم خردمند ، انگيزه زندگي مي دهد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ديدگاه و انديشه تاريک ، ميدان پرده پوشي (سانسور) را هر روز بزرگتر مي کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

راز درست اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
دوست دارم به جاي آنکه همچون گورکن گذشته را بکاوم ، همچون شاهين به سوي آينده ايي باشکوه شيرجه روم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخنان و جملات اُرُد ، پنداشت ها و دل نگراني هاي او، براي آيندگان است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

شادم از اينکه هيچگاه ، کارمند دولت نشدم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

باور داشتن به پيروزي ، بسيار با ارزشتر از خود پيروزيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

براي پويايي و پيشرفت ، گام نخست ، از پشت درهاي بسته برداشته مي شود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
آدمهاي خودخور و ناتوان ، اميد ديگران را هم مي خورند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 
خردمندان ، رواني آرام و دلي سرشار از مهر دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خود کامگان ، در ژرفناي وجود خويش گم مي شوند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خودت را بشناس و به آن ببال. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
داستان کوتاه همواره زيباست ، چرا که خواننده با شيره و جان انديشه نويسنده روبروست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رويا پردازي که کارآفرين هم باشد ، مي تواند سرچشمه دگرگوني هاي بسيار شود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخن بدون پشتوانه ، گزاف گويي است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخن بزرگان ، انديشه ما را ، پولادين مي سازد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سخن مهر آميز و دلگرم کننده، مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |شايستگان بردبارند و اميدوار. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : «حکيم ,great ,hakim ,orod» ,انديشه ,خويش ,بزرگ hakim ,hakim great ,great orod» ,great orod»سخن ,great orod»شايستگان ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»سخن ,hakim great orod»شايستگان