آدم غمزده ، توان نگهباني از دستاوردهاي خويش را ندارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آدم هاي پيشرو ، انديشه خود را ، درگير فيلم هاي غمگين ، ترسناک و پوچ نمي کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با بازگويي رخدادهاي بد زندگي ، خويش را نيازاريم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

براي گراميداشت ياد رفتگان ، گياهي بکاريم ، شيريني ببخشاييم ، با اشک و سوگواري ، راه به جايي نمي بريم . «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تنها بزهکاران ، از ديدن اشک ديگران ، شاد مي گردند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تنهايي را براي دشمن خويش نيز آرزو نکنيد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

چه تيره روزند ، مردمي که سينما و موسيقي شان ، غم است و سياهي ، بيچارگي و پلشتي ... نمي توان در مرداب بدنبال بوي خوش زندگي بود ... سينما بايد فردايي زيباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم براي رسيدن به آن ، کوشش کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

دوست و همراه نزديک فرزندان خويش باشيم ، تا آنها گرفتار گردباد دوستان ناباب نشوند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دوستان فراوان براي يک جوان ، نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست ، بلکه نشان نابودي زمان ، به گونه اي گسترده است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

راهي سواي نرمش و بازي با هستي نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رسيدن به يک زندگي زناشويي خوب ، با ارزش است و مهم نيست که خواستگار ، دختر باشد و يا پسر ... «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

زندگي رنج و درد نيست ، هديه ايي است براي شاد بودن . مادر گيتي جام زهر بر دهان کودک خويش نمي گذارد ، او مي پروراند براي بهروزي و خوشبختي. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
بسياري وهم خويش را عشق مي نامند حال آنکه عشق راه بالندگي شکوفه به ميوه است ، زيبا و ناب شدن براي رشد و پويش بهتر دودمانهاي آينده. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

به ارد مي گويند با ارزشترين چيزي که داريم چيست ؟ مي گويم : زمان . باز مي پرسند و آن کجاست و چه شد ؟ مي گويم : آن را به پاي معشوق خويش ريختيم و مي ريزيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خانواده هايي که بينشي دگم و آهنين بر آنها سوار است ، فرزنداني آشوبگر و عشاقي ياغي ، پديد خواهند آورند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خواستن زلف، چشم و عشوه يار ، عشق نيست... عشق پير و زشت نمي شود ، خيانت نمي کند ، عشق بزرگترين خواست و خورشيد آهنربايي انتهاي انديشه ماست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خود را تا هنگاهي همراه داري ، که دلداده نشده ايي. دلبسته ، با خويشتن خويش بيگانه است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

آزادي را بايد شکافت و در مورد هر بخش از آن ، نظرخواهي همگاني برپا نمود ، چون آزادي ، برگردان ديدگاه مردم است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آزادي يک پروسه ي در هم تنيده و کلان است که براي پيدايش آن ، نياز به همراهي همه مردم يک سرزمين دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آزادي نيازمند نگهداري و نگهباني است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آزادي و آزاديخواهي امري خردمندانه و زندگي آفرين است ، نه سيري قهقرايي و وادادگي فرهنگي. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

بزرگداشت ، در هر کجا مي تواند باشد از خانه تا کارخانه ، از دبستان تا دانشگاه و از روستا تا شهر. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگداشت آدميان ، شکوفايي فرهنگ را در پي دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگداشت کساني ديدنيست ، که از ديدگان مردم بسيار دور هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بسياري از ورزش هاي قهرماني ، با خرد و انديشه همراه نيست. ورزش براي تندرستي است و زياده روي در آن ، تباهي در پي دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

به ارد مي گويند آينده که هنوز نيامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنيم ؟ مي گويم : چه بخواهيم و چه نخواهيم ما به سوي آينده جاري هستيم ، تنها ردي که از ما بجا مي ماند يک ياد است ، اين ياد را مي توانيم با بدگفتاري و بدکرداري ، زشت و نفرت انگيزش کنيم و از سوي ديگر مي توانيم با مهرباني و بخشش شادي به ديگران ، چون رنگين کمان زيبا و دوست داشتني اش نماييم ، مهم آن است که بدانيم ما ديگر هيچگاه نمي توانيم به "اين" زمان برگرديم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

به پسري، مرد زندگي گفته مي شود که توانايي خواستگاري نيز داشته باشد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |تنهايي را براي دشمن خويش نيز آرزو نکنيد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : great ,hakim ,«حکيم ,orod» ,خويش ,نيست ,hakim great ,بزرگ hakim ,great orod» ,great orod»به ,دارد «حکيم ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»به ,hakim great orod»آزادي