پيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تا انديشه ايي پاسخگو در بين نباشد ، کجروي ادامه خواهد داشت. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خرد ، برآيند دانش و آزمودن هاي ماست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر انديشه درست است . هر راه ديگري ، ريشه کجروي را نيرومندتر مي سازد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رايزني با خردمندان ، پيروزي در پي دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان خود را با شنيدن و خواندن رويدادهاي نادرست و حوادث هولناک، به بند نکشيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
نامداري ، بي نيک نامي ، به پشيزي نمي ارزد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر در بند زندگي روزمره تان باشيد ، نمي توانيد گامي بسوي بهروزي برداريد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر همسران رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند ، کمتر به غم جدايي گرفتار مي آيند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ايستايي وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاري بودن. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اين ديدگاه درست نيست که بپنداريم مرد توانا ، فرزندي همچون خود خواهد داشت. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
آنگاه که نمي دانم چه مي گويم، چيزي جز راستي، بر زبانم جاري نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با فريب ، شايد بتوان چيزي بدست آورد ، اما اين دستاورد ، مايه تباهي آدمي خواهد بود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با نگاه پست ، مهرانگيزترين کارها را هم مي توان ننگ شمرد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بد انديشان و بد کرداران ، خيلي زود ، در آتش افکار و کردار نادرستشان ، خواهند سوخت. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدبخت کسي است ، که نمي تواند ناراستي خويش را درست کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدترين مردم شهر، آب دهان خود را در کوچه و خيابان مي اندازند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
آنکه باج مي گيرد ، زندگيش بسيار کوتاه است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آييني که آدمي را به گوشه نشيني وادار کند ، پايدار نخواهد بود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تا چيزي از دست ندهي ، چيز ديگري بدست نخواهي آورد ، اين يک هنجار و قانون هميشگي است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تا ساختارها سامان نيابد ، بالندگي هويدا نمي گردد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»  

در هستي همه چيز ، داراي چهار چوب و ساختار است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
دانشگاه ها نبايد گورستان صدها هزار پايان نامه دانشجويان باشند، بايد همه پايان نامه ها را از بايگاني ها و کتابخانه هاي متروک بيرون کشيد و در اينترنت بارگذاري کرد . کشوري که مي خواهد برترين شود بايد فضاي مجازي غني داشته باشد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در بلند هنگام هيچ نيرويي نمي تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ايستادگي کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در سرزميني که رسانه هاي مردمي آزاد هستند ، هر روز پلشتي و قانون گريزي ، کم و کمتر مي شود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در گذشته ، بيشتر تجربه هاي آدميان ، جايي ثبت نمي شد ، اما امروزه اينترنت ابزاري است ، براي ثبت تجربه ها و بالندگي بيشتر. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ديدگاه خوب مردم ، بهترين پشتيبان و تکيه گاه برگزيدگان است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

عظمت فضاي مجازي را آنگاه بيشتر مي فهميم ، که بدانيم ، به شمار آدميان ، پندارها و انديشه هاي گوناگون در آن شناور است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |رايزني با خردمندان ، پيروزي در پي دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : «حکيم ,great ,hakim ,orod» ,بيشتر ,orod»در ,بزرگ hakim ,hakim great ,great orod» ,great orod»در ,پايان نامه ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»در ,hakim great orod»با