روان زخمي ، در تنهايي ، عفوني و خطرناک مي گردد ، بايد وارد گروه هاي فعال اجتماعي و شاد شد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان شايستگان ، به پديد آورندگي و آفرينش گرايش دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان مردگان و زندگان ، در يک گردونه مي چرخد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سرزمين روان ما ، ميدان کينه توزي ، و دشمني هاي بيهوده نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اساتيد دانشگاهي که سايت و وبلاگ شخصي ندارند را بايد از دانشگاه ها بيرون ريخت. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اساتيد دانشگاه ها و آموزگاران بايد توليد کننده داده هاي درست در اينترنت باشند. هنگامي که آنها اينترنت را به هيچ مي گيرند خود به خود داده هاي فضاي مجازي ، هر روز بيشتر از پيش به پلشتي و کم باري دچار مي شوند، بايد اساتيد را وادار نمود آنچه را مي دانند در اختيار همگان قرار دهند. دانش بايد در هر سرزميني به تندي گسترش يابد و جاي خموشي و اين پا و آن پا کردن نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
روان آدم هاي شاد ، از بيماري و نابودي ، به دور است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان پاک ، براي همگان ، آرزوي بهروزي و شادماني مي کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

روان خويش را ، بازيچه دست داستان سرايان ديو سيرت نکنيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

استاد دانشگاهي که اينترنت را نمي شناسد، بي سوادي بيش نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
خبرچينان و بدگويان، بزرگترين آفت هاي ماندگاري هر گروهي هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سياستمداران ، تنها پاسخگوي زمان حال خويش نيستند ، آنها به گذشتگان و آيندگان نيز پاسخگو هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سياستمداران آزموده از همان چشمه ايي مي نوشند ، که مردم را سيراب مي کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سياستمداران بزرگ ، همواره به ياد دارند که خدمتگذار مردم هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مردمداري ، بهترين خوي يک سياستمدار است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
برخي به "ارد" مي گويند اعتماد به نفس نداريم . به آنها مي گويم : از فضاي خالي درون خويش برون آمده و به درياي داشته ها سفر کنيم ، تا هنگامي که در نيمه خالي ليوان درون خويش ، دست و پا مي زنيم و از نداشته هايمان سخن مي گوييم ، راه تازه اي براي بهتر شدن نمي يابيم . هر يک از ما آدميان ، داراي تواني هستيم ، آن را يافته و بر آن گام نهيم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهيم ديد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگان ، بي باکند ، آنها خوي برتر خويش را ، به آيندگان هديه مي دهند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگترين فر و داشته قهرمانان و بي باکان روزگار ، دلهايي است که به آنها اميد بسته اند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بزرگترين کارخانه نابودي توانمندي ها ، آيين آموزشي نادرست است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بسياري از رويدادهاي تلخ زندگي ، پيک خوشبختي هستند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بي باکي گله ، در بيداري چوپان است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
اگر مي خواهي به بهترين گونه زندگي کني، کافيست که همواره کوشش کني خوب باشي. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 
اميدي به آينده آدم هايي که مدام مي گويند نمي توانم و يا نمي شود ، نيست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آدمهاي بدکردار ، همگان را براي رسيدن به خواسته هاي خويش ، ابزار مي سازند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خويش را خوار نکنيم ، ارزش خود را براستي بدانيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خويشتن خويش را ، دوست داشته باشيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دوري از آرمان و هدف ، آشفتگي و پريشاني روان ما را در پي دارد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |روان مردگان و زندگان ، در يک گردونه مي چرخد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : hakim ,great ,«حکيم ,orod» ,خويش ,بايد ,hakim great ,بزرگ hakim ,great orod» ,هستند «حکيم ,نيست «حکيم ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,hakim great orod»روان ,hakim great orod»سياستمداران