روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته هاي آدمي است ، اين سرشت خوب ، همان ريشه بالندگي آدميست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

اگر اينترنت پر شود از داده هاي با ارزش، خود به خود از تباهي و بزهکاري کاسته مي شود. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بستر انديشه همگاني ، همچون درياست ، هيچ بنايي بر آن پايدار نخواهد بود ، مگر آنکه خود را با بسامدهاي (امواج) آن همراه سازد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 
پيران فريبکار، آتش زندگي جوانانند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پيمان زناشويي آسان ، ارزشمند است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دختر پاک ، پريزاد خانه است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دختر مهربان ، خوشبختي بي پايان پدر و مادر است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دخترها نيز مي توانند خواستگاري کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
کژي و ناراستي ، شکاف و رخنه گاه ديو خواهد شد. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کساني که احساسات ديگران را به ريشخند مي گيرند ، جنايتکارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ناراستي هايمان را بپذيريم چرا که بهانه آوردن آنها را دو چندان سنگين مي کند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نرمدلي و نرمش از آدميست و سنگدلي و سختسري ، خوي اهريمن. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آدمهاي آرمانگرا ، هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند ، همان دم رهايش مي کنند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

رسيدن به راستي و درستي ، چندان سخت و پيچيده نيست ، چه خوب است ، کمي به سرشت و منش کودکي برگرديم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ره آورد گفتگو با نادان ، دو چيز است : نخست ، از دست دادن بخشي از زندگي ، و ديگري ، گرفتار شدن در گمان پوچ و بي ارزش. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فريبکار و بد انديش ، هيچ پايگاهي نخواهد داشت ، آخرين و ترسناکترين آموزه اش تنهاييست. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فريبکاران ، همه بستگان و ياران خويش را از دست مي دهند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

 
بريدن پيوندي پاک ، فرو ريزي دهشتناکي است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

به هنگام ديدار ياران از سفر برگشته ، شيريني ببخشاييم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بهترين هديه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانيت است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 
بهترين همسايگان ما، آناني هستند ، که همواره لبخندي بر لب دارند. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در زندگي زناشويي ، همواره از خاندان همسرمان ، به نيکي ياد کنيم. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در زندگي نادان ، سرانجام يک گره ، هزاران گره باز نشدني است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
 

فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, بزرگ شیروان ، حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ

 

منبع : درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری |دختر پاک ، پريزاد خانه است. «حکيم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»
برچسب ها : great ,hakim ,«حکيم ,orod» ,زندگي ,همواره ,hakim great ,بزرگ hakim ,great orod» ,orod»در زندگي ,great orod»در ,بزرگ hakim great ,hakim great orod» ,great orod»در زندگي ,hakim great orod»دختر